Woningwet en Bouwbesluit

, ,

De Wet verduidelijking voorschriften woonboten is aangenomen door de Tweede en de Eerste kamer. De wet zal naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Ten gevolge van de wet worden drijvende objecten voortaan aangemerkt als bouwwerk die moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Door een intensieve lobby van de FVEN en de LVBHB zijn varende schepen hiervan uitgezonderd. In de teksten op deze website staat hier meer over toegelicht.

Lees meer

Schepen voor verblijf en bestemd en gebruikt voor de vaart

,

In de wet is door een langdurige lobby van de FVEN en de LVBHB een uitzondering gemaakt voor varende woonschepen (of varende schepen met een andere verblijfsfunctie), waardoor het grootste deel van het varend erfgoed buiten de regeling gaat vallen. In de huidige wetgeving en jurisprudentie is al geregeld dat pleziervaart, chartervaart en beroepsvaart onder […]

Behoud van varend erfgoed

,

In de toelichting worden naast wonen een aantal andere functies genoemd, die niet uitputtend, maar als voorbeeld bedoeld zijn. De functie kan dus ook die van werkplaats of kantoor zijn. De uitzondering is bedoeld voor alle varende en niet alleen voor historische schepen.

Overgangsrecht bestaande gevallen

,

Schepen die volgens bovenstaande toelichting niet bestemd zijn om te varen worden na inwerkingtreding van de wet wel als bouwwerk aangemerkt. In geval van varend erfgoed kan dat gelden voor schepen die als woning, museum of kantoor zijn ingericht en waarvan de vaarinrichting (gedeeltelijk) ontmanteld is en die bijvoorbeeld met spudpalen zijn vastgezet.

Functiewijziging

,

Om herbestemming van schepen die uit de vaart worden genomen in nieuwe situaties niet door deze regeling in gebruik of verbouwingsmogelijkheden te beperken is de intentie dat voor deze schepen het grootste deel van het Bouwbesluit niet van toepassing is.

Woonarken

,

De wet is eigenlijk bedoeld om nieuwbouw van woonarken voor een groot deel gelijk te behandelen aan woningen op de vaste wal.

Wetswijziging ‘Omgevingwet’

,

De verwachting is dat de Tweede Kamer instemt met de wet. Voordat alle procedures van de wet en van de wijziging van het Bouwbesluit zijn doorlopen zijn we naar verwachting een jaar verder. Omdat de wet verduidelijking moet geven aan een situatie waar de huidige praktijk niet aan de regelgeving voldoet wordt er naar gestreefd […]